بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت مدنی می‌نامند.

انواع بیمه مسئولیت مدنی سامان

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست ؟

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد. انواع بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان در شرکت بیمه سامان تحت عناوین ذیل تقسیم بندی گردیده اند.

بیمه نامه های مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان بازرگانی، خدماتی، صنعتی، اداری
بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

از زمینه‌های توسعه بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، پروژه‌های ساختمانی هستند که در حال حاضر نیز حدوداً هشتاد درصد بیمه‌نامه‌های صادره، مسئولیت مدنی در برابر کارکنان در بخش احداث بناء می‌باشد و سایر بیمه‌نامه‌های صادره از این نوع در بخش پروژه‌های عمرانی شامل سدسازی، راه‌سازی، شبکه جمع‌آوری فاضلاب و شبکه آبرسانی و همچنین کارخانجات تولیدآجر می‌باشد.

در اینگونه موارد در صورتیکه حادثه ناگواری پیش آید، مثلاً اگر کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید، در اکثر مواقع صاحبکار، معمار و مهندس ناظر در برابر زیاندیده به صورت مشترک مسئول بوده و بایستی زیان وارده را جبران نمایند. درصورتیکه که کارگران باعث وارد شدن خسارت به اموال دیگران (همسایگان) شوند، این شرایط شامل بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت

الف : پرداخت خسارت هزینه های پزشکی:
مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت در پرونده های خسارت کارفرما در قبال کارکنان:

1-فرم اعلام حادثه

2- تصویر مدارک شناسایی زیاندیده

3- تصویر قراردادکار فی ما بین زیاندیده با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال زیاندیده در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه

4- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی)

5- تصویر جواز ساخت (برای کارفرما ساختمانی)

6- تصویر برابر با اصل مدارک درمانی

7-اصل صورتحسابهای بیمارستانی

ب : پرداخت خسارت منجر به نقص عضو با رأی دادگاه :

1- فرم اعلام حادثه

2- گزارش اورژانس

3- نامه درخواست مدارک و یا عدم تعهد

4- تصویر مدارک شناسایی زیاندیده

5- تصویر قراردادکار فی ما بین زیاندیده با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال متوفی در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه

6- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی)

7- تصویر جواز ساخت ( برای کارفرما ساختمانی )

8- تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی

9- تصویر برابر با اصل شکوائیه ذینفع

10- تصویر برابر با اصل دفاعیه بیمه گذار

11- تصویر برابر با اصل گزارش بازرس کار و یا کارشناس رسمی دادگستری و در صورت لزوم گزارش هیئت سه نفره، پنج نفره و یا بیشتر

12- تصویر برابر با اصل گزارش پزشکی قانونی

13- تصویر برابر با اصل رای دادگاه

ج : پرداخت خسارت منجر به فوت بدون رای دادگاه :

1- فرم اعلام حادثه

2- گزارش کلانتری به همراه صورتجلسه

3- گزارش اورژانس

4- تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی متوفی و وراث قانونی متوفی

5- تصویر قرارداد کار فی ما بین متوفی با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال متوفی در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه

6- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی)

7- تصویر جواز ساخت (برای کارفرما ساختمانی)

8- تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی (در صورت وجود)

9- تصویر برابر با اصل گزارش بازرس کار و یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

10- تصویر برابر با اصل گزارش معاینه جسد

11- تصویر برابر با اصل گواهی وفات

12- تصویر برابر با اصل جواز دفن

13- تصویر گواهی انحصار وراثت نامحدود

14- سایر مدارک مورد نیاز حسب نظر مدیریت بیمه های مسئولیت

د : پرداخت خسارت منجر به فوت با رای دادگاه :

1- فرم اعلام حادثه

2- گزارش اورژانس و کلانتری

3- نامه درخواست مدارک و یا عدم تعهد

4- تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی متوفی و وراث قانونی متوفی

5- تصویر قراردادکار فی ما بین متوفی با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال متوفی در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه

6- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی)

7- تصویر جواز ساخت (برای کارفرما ساختمانی)

8- تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی (در صورت وجود)

9- تصویر برابر با اصل شکوائیه وراث قانونی

10- تصویر برابر با اصل دفاعیه بیمه گذار

11- تصویر برابر با اصل گزارش مقامات انتظامی (تحقیقات و بازجویی)

12- تصویر برابر با اصل گزارش بازرس کار و یا کارشناس رسمی دادگستری و در صورت لزوم گزارش هیئت سه نفره، پنج نفره و یا بیشتر

13- تصویر برابر با اصل گزارش معاینه جسد

14- تصویر برابر با اصل گواهی وفات

15- تصویر برابر با اصل جواز دفن

16- تصویر برابر با اصل رای دادگاه

17- تصویر گواهی انحصار وراثت نامحدود در صورت تادیه خسارت در وجه وراث متوفی

18- اصل رضایتنامه محضری اخذ شده از ورثه متوفی (در صورت تادیه خسارت در وجه ایشان)

19- شماره حساب اجرای احکام

20- سایر مدارک مورد نیاز حسب نظر مدیریت بیمه های مسئولیت