درباره نمایندگی بیمه سامان ( نیکپور)

درباره نمایندگی بیمه سامان( نیک پور)

در طی سال های اخیر با توجه به عنایت پروردگار، نمایندگی نیکپور کد 189 توانسته است در عرصه صنعت بیمه گامی فراتر گذاشته و در این راه به دستاوردها و افتخارات نیز دست پیدا کند.

نماینده برگزیده شرکت بیمه سامان در سال های 96-1388

- نماینده برگزیده در حوزه خدمات بیمه های زندگی از دیدگاه بیمه مرکزی ایران

- نماینده برگزیده شرکت بیمه سامان در فروش بیمه های اندوخته ساز به روایت روزنامه دنیای اقتصاد

- عضو برگزیده در ارائه بهترین خدمات بیمه ای به مشتریان از دیدگاه انجمن کیفیت ایران

- نماینده برگزیده شرکت بیمه سامان در کنفرانس تمایز رقابتی مبتنی بر نوآوری