مهر ۱۱, ۱۳۹۵
اگر راننده ی فاقد گواهینامه با تهدید گروگانگیر، باعث خسارت جرحی شود، شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است؟
اگر راننده ی فاقد گواهینامه با تهدید گروگانگیر، باعث خسارت جرحی شود، شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است؟ http://aiin.ir/index.php/news/83-herfeei2/13735-71
مهر ۱۱, ۱۳۹۵
آیا شرکت بیمه به کارگری که مجروح شده و پس از ۲ ماه از حادثه شکایت می کند، باید خسارت بپردازد؟
آیا شرکت بیمه به کارگری که مجروح شده و پس از ۲ ماه از حادثه شکایت می کند، باید خسارت بپردازد؟ http://aiin.ir/index.php/news/83-herfeei2/13738-73-2
مهر ۱۱, ۱۳۹۵
اگر راننده ی دارای بیمه نامه و فاقد گواهینامه، مسبب خسارت مالی شود، شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است؟
اگر راننده ی دارای بیمه نامه و فاقد گواهینامه، مسبب خسارت مالی شود، شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است؟ http://aiin.ir/index.php/news/13739-75
مهر ۱۱, ۱۳۹۵
در چه صورتی بیمه نامه به عنوان وثیقه نزد محاکم قابل قبول است؟
در چه صورتی بیمه نامه به عنوان وثیقه نزد محاکم قابل قبول است؟ http://aiin.ir/index.php/news/13740-76
مهر ۱۱, ۱۳۹۵
اگر در تصادفات رانندگی مالک و بیمه گزار خوردو متفاوت باشند، آیا شرکت بیمه خسارت را پرداخت می کند؟
اگر در تصادفات رانندگی مالک و بیمه گزار خوردو متفاوت باشند، آیا شرکت بیمه خسارت را پرداخت می کند؟ http://aiin.ir/index.php/news/13741-77
مهر ۱۱, ۱۳۹۵
اگر خودرویی که تخفیف ثالث داشته، فروخته شود و مالک بعد از چند سال مجددا خودرویی را خریداری کند، تخفیف قبلی به بیمه نامه جدید منتقل می شود؟
اگر خودرویی که تخفیف ثالث داشته، فروخته شود و مالک بعد از چند سال مجددا خودرویی را خریداری کند، تخفیف قبلی به بیمه نامه جدید منتقل […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۵
در بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، اشخاص ثالث در پوشش اضافی خسارات وارده به اشخاص ثالث، چه کسانی هستند ؟
در بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، اشخاص ثالث در پوشش اضافی خسارات وارده به اشخاص ثالث، چه کسانی هستند ؟ http://aiin.ir/index.php/news/13744-80
مهر ۱۱, ۱۳۹۵
اگر راننده مقصر حادثه به بیمارستان خصوصی که از تعرفه بالایی برخوردارست، منتقل شود، تکلیف جبران هزینه ها چیست؟
اگر راننده مقصر حادثه به بیمارستان خصوصی که از تعرفه بالایی برخوردارست، منتقل شود، تکلیف جبران هزینه ها چیست؟ http://aiin.ir/index.php/news/13804-81
آبان ۱, ۱۳۹۵
کسی که خودروی قولنامه ای خود را بیمه بدنه می کند، در صورت حادثه می تواند از بیمه بدنه استفاده کند؟
کسی که خودروی قولنامه ای خود را بیمه بدنه می کند، در صورت حادثه می تواند از بیمه بدنه استفاده کند؟ http://aiin.ir/index.php/news/83-herfeei2/13900-90
آبان ۱۸, ۱۳۹۵
آیا به توریست هایی که از خودرویی با بیمه شخص ثالث با کاربری شخصی استفاده کرده و دچار حادثه شدند، دیه پرداخت می شود؟
آیا به توریست هایی که از خودرویی با بیمه شخص ثالث با کاربری شخصی استفاده کرده و دچار حادثه شدند، دیه پرداخت می شود؟ http://aiin.ir/index.php/news/83-herfeei2/14066-101