اخبار

بیمه استفاده محور (UBI) را بشناسید / حق بیمه های میلیاردی بیمه گران با امتیازدهی مبتنی بر میزان کارکردخودرو

چرخش بیمه گران خودرو به سمت بیمه کارکرد محور بیمه استفاده محور (UBI) را بشناسید / حق بیمه های میلیاردی بیمه گران با امتیازدهی مبتنی بر میزان کارکردخودرو در بیمه استفاده محور (UBI)، حق بیمه خودرو بر اساس میزان استفاده و یا نحوه رانندگی بیمه شونده تعیین می شود. از وسائل ارتباط از راه دور […]